(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Trần Thanh Thúy (TPHCM) dự kiến đề

xuất thực hiện đầu tư dự án khu dân cư thương mại trên khu đất có diện

tích khoảng 5 ha (hiện trạng đất nông nghiệp đứng tên các hộ dân, chưa

được giải phóng mặt bằng). đấu thầu dự án

Tại thời điểm đề xuất dự án đầu tư, khu đất đáp ứng điều kiện quy định tại

Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, nhưng chưa đáp

ứng Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP do chưa có trong danh

mục dự án cần thu hồi đất được phê duyệt tại các Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

Vì vậy, việc đề xuất dự án được thực hiện trên khu đất thuộc trường hợp

thu hồi đất hoặc không thuộc trường hợp thu hồi đất đều phải bảo đảm

tuân thủ quy định của Hiến pháp và Luật Đất đai nêu trên.

Ngoài ra, đề nghị công ty của bà Trần Thanh Thúy lưu ý trường hợp dự án

được xác định thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 và đáp ứng đầy đủ quy định tại

Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (bao gồm trường hợp dự án thuộc

danh mục thu hồi đất được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất

đai) thì quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: nhà đầu tư , dự án , đất