Danh mục: đấu thầu đất

đấu thầu đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã: Thủy Sơn, Đông Sơn, Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên

Thời gian 14/12/2020 09:41

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã: Thủy Sơn, Đông Sơn, Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.


Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Tây Con Cá, thôn Giữa, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên

đấu thầu đất

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất

huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm
nhà ở tại khu Tây Con Cá, thôn Giữa, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên

Thời gian 14/12/2020 09:35

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất

huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm
nhà ở tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Đồng Sỏ, thôn Sỏ, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên

Thời gian 25/11/2020 15:56

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất

huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm
nhà ở tại khu Đồng Sỏ, thôn Sỏ, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Thông báo đấu giá đấu giá quyền sử dụng 73 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại – xã Thủy Đường và khu Đầm Huyện – xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên

Thời gian 19/10/2020 12:07

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng 73 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại – xã Thủy Đường và khu Đầm Huyện – xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cụ thể như sau:


huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng 147 lô đất vào mục
đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại – xã Thủy Đường và khu Đầm Huyện – xã
Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại

Thời gian 06/07/2020 15:07

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng (đợt 2)


huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm
nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng (đợt 2)